Dzwoń teraz: (+48) 503620416 lub (+48) 513373381

Witamy w naszym sklepie i zapraszamy do udanych zakupów!

Regulamin

 

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,

świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz składania zamówień

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.atskids.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.atskids.pl prowadzony przez firmę ATSkids Agnieszka Sidorczuk z siedzibą ul. Stefana Żeromskiego 44/4, 26-720 Policzna; NIP:811-150-30-79; REGON 141874103, nr WPISU DO EWIDENCJI 489118; zwanym dalej Sprzedającym.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku

niezgodności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie

Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży, następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zamieszczone na stronie informacje o Towarze, ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Formularze Zamówienia oraz Przyjęcia Zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i mogą zosta udostępnione do wglądu na żądanie Kupująego.

7. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

8. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym lub założenie Konta oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia

zamówienia lub założenia Konta.

9. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

§ 3 Przyjęcie i realizacja zamówienia

 

1.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu poprzez:

- stronę internetową sklepu internetowego atskids.pl,
- formularz kontaktowy
- telefonicznie: 513373381 lub 503620416
- e-mail: biuro@atskids.pl

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza obszarem kraju. W przypadku gdy miejscem docelowym nie jest terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący zobowiązany jest powyższą okoliczność zgłosić przed zakupem Sprzedającemu oraz ustalić ze Sprzedającym indywidualne warunki dostarczenia Zamówienia.

3.Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.atskids.pl może składać zalogowany klient lub klient bez logowania.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do

skutecznej realizacji Zamówienia.

5. W przypadku Towarów dostępnych na indywidualne zamówienie Kupujący zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości zamawianego Towaru przed

przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, po uprzednim ustaleniu indywidualnych warunków umowy.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail.

7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Konsumenta do momentu wysyłki towaru. W przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne

Zamówienie Kupującego prawo to przysługuje mu do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

a) Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji,

b) Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

c) Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

12. W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

 

§ 4 Płatności

 

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w polskich złotych brutto - czyli uwzględniającymi podatek od towarów i usług oraz zawierają wszystkie należne cła i podatki.

2. Obowiązującą ceną jest cena Towaru widniejąca przy danym Towarze w dniu składania Zamówienia.

3. Do każdego zakupionego Towaru dołączony zostanie dowód zakupu ( pragon fiskalny lub na życzenie klienta Faktura VAT).

4. Płatności za zakupiony Towar można dokonać:

a) przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

b) za pobraniem (wyłącznie w przypadku gdy miejscem dostarczenia Towaru jest terytorium Rzeczypospolitej Polski) . Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu, zakupiony Towar zostanie wysłany w momencie zaksięgowania 100 % środków pieniężnych na koncie Sprzedającego. W

przypadku wybrania opcji zapłaty za zakupiony Towar za pobraniem Zamówienie jest przekazywane do realizacji, a zapłata ceny nastąpi w chwili odbioru Towaru przez

Kupującego.

6. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem zwykłym lub internetowym wynosi 7 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.

7. Za termin płatności uważa się moment zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

§ 5 Dostawa

 

1. Zamówione Towary dostarczane są Kupującemu na adres przez niego wskazany podczas składania Zamówienia, zgodnie z jego dyspozycją umieszczoną w treści Zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub transportem producenta.

2. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym ponosi kupujący.

3. Dostawa Towaru nastąpi w terminach określonych w § 3 ust. 9 z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 Regulaminu.

4. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego Towary (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez

Sprzedającego oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 20 dni roboczych tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera), który jest prezentowany w zakładce Koszty dostawy.

5. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i

cenę.

§ 6 Reklamacje

1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. 

2. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres info@atskids.pl lub listownie na adres firmy: ul. Stefana Żeromskiego 44/4, 26-720 Policzna. W zgłoszeniu reklamacyjnym, prosimy o załączenie dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura), wskazane daty powstania wady, a w celu przyspieszenia rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego wraz z danymi kontaktowymi Kupującego.

3. Sprzedający zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do

wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na własny koszt, na następujący adres: Agnieszka Sidorczuk ATSkids , ul. Jana Kochanowskiego 83.26-720 Policzna, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

9. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

10. Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11. Warunki gwarancji łóżek w kształcie samochodu z serii Grand

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi, który dokonał zakupu produktów na zamówienie lub specjalnie dla niego sprowadzanych z zagranicy.

3. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres email biuro@atskids.pl lub listownie na adres sklepu internetowego: ul. Stefana Żeromskiego 44/4, 26-720 Policzna.

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR

__________________________, dnia _______________________

Agnieszka Sidorczuk atskids.pl

ul. Stefana Żeromskiego 44/4

26-720 Policzna

info@atskids.pl

Ja _________________________________________________________________ (imię i

nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data odbioru: ______________________________________________________________________

Imię i nazwisko Konsumenta: _________________________________________________________

Adres Konsumenta: __________________________________________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)

_______________________________________________________________________

Data __________________________________________________________________

 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres sklepu internetowego. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 

1. Kupujący zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, który jest ich administratorem, wyłącznie w celu świadczenia umów zawartych przez Sklep Internetowy.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż przed ich

opublikowaniem. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedającego o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, przede wszystkim spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub pracami prowadzącymi do polepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego.

4. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.  

ARCHIWUM REGULAMINÓW:

Regulamin sklepu www.atskids.pl obowiązujący do 24.12.2014